Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Regina Cové-Warncke (hierna Regina Cové) bedoeld.

 

Regina Cové-Warncke

Denenburg 41

2591 AA Den Haag

Nederland

Kamer van Koophandel nummer 27320955

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheidsduur

De voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullende en vervolgopdrachten tussen opdrachtnemer, Regina Cové en opdrachtgever.

 

Artikel 3. Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • Je je aanmeldt voor een online of live training, cursus, workshop, individuele coaching of behandeling of ander product via een van mijn contactmogelijkheden (bijvoorbeeld de website, e-mail, Skype, Facetime, Zoom, Facebook, Instagram, sms, Whatsapp, telefonisch of per post). Een aanmelding wordt altijd door mij te bevestigd. Ik verwerk aanmeldingen op volgorde van binnenkomst en behoud het recht voor om een aanmelding te weigeren.
  • Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
  • Je een (digitaal) product aanschaft via de website.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Ik deel mijn kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten. Met mij gesloten overeenkomsten leiden voor mij tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Wel zal ik mij naar beste weten inspannen zodat jij de juiste handvaten hebt om het beste uit mijn diensten

en producten te halen. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van het pakket / product / dienst dat je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website bij het aanbod. Mijn begeleiding is geenszins vervanging van reguliere zorg, medicatie of therapie.

 

Artikel 5. Annulering en verzetten

Annulering tijdens wettelijke bedenktijd

Wanneer je je voor een workshop, training, cursus of evenement aanmeldt, heb je 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode kun zonder opgaaf van reden annuleren en krijg je het volledige aankoopbedrag terug. Wanneer de workshop, training, cursus of het evenement begint tijdens de wettelijke bedenktijd, dan vervalt de wettelijke bedenktijd. 

Annulering buiten de wettelijke bedenktijd of na aanvang van de dienstverlening

Bij annulering na de wettelijke bedenktijd restitueer ik de bijdrage voor de cursus, training, workshop of het evenement minus de aanbetaling (bestaande uit inschrijvings- en administratiekosten) en de reeds door mij gemaakte onkosten (denk bijvoorbeeld aan kosten voor lesmateriaal en huur van locatie).

Annulering van digitale producten

Digitale producten kunnen niet worden geretourneerd. Daarom doe je voordat je de bestelling plaatst afstand van je herroepingsrecht.

Annulering 1-op-1 sessies

Annulering van een individuele sessie of behandeling (live of online) is kosteloos, mits je uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie of behandeling cancelt. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Tot 24 uur voor aanvang is verzetten – in overleg – mogelijk. In geval van een calamiteit kan ik zelf ook de datum van onze afspraak verzetten. Dit laat ik je zo snel mogelijk weten; we maken dan een nieuwe afspraak.

Doorgeven van een annulering

Annulering dient per e-mail of per post te gebeuren. De datum van ontvangst door mij geldt als datum van de annulering. Bij annuleringen kun je indien gewenst het formulier in bijlage 1 gebruiken. Wanneer je je inschrijft voor een van mijn diensten, ga je akkoord met de bovenstaande annulerings- en restitutievoorwaarden.

Annulering of verzetten door organisator

Bij onvoldoende aanmeldingen of bij ziekte of overmacht behoud ik mij het recht om de workshop, training, cursus of het evenement af te lassen of te verplaatsen. Het minimaal aantal deelnemers staat vermeldt op de website. Indien een workshop, training, cursus of het evenement wordt afgelast, ontvangt je per e-mail of telefonisch een notificatie. Wanneer er geen vervangende workshop, training, cursus of evenement wordt gepland of je wanneer je hierbij niet aanwezig kunt zijn, restitueer ik het betaalde bedrag binnen 2 weken.

 

Artikel 6. Betaling

Sessies en behandelingen dienen vooraf of aan het eind van de behandeling/sessie betaald te worden. Cursussen, trainingen, workshops, evenementen en online producten dienen vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Als bij aanvang van een training, evenement, cursus, workshop of andere overdrachtsvorm nog niet is betaald, kan ik je deelname weigeren. Als betaling uitblijft, kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

 

Artikel 7. Overdraagbaarheid

Door jou aangeschafte producten of deelname aan trainingen, cursussen, workshops of 1 op 1 begeleiding zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 8. Voorwaarden van deelname

Tijdens een evenement, cursus, training, individuele begeleiding e.d. dien je je te houden aan de huisregels, procedures, instructies en aanwijzingen die je van mij krijgt. Indien je je hier niet aan houdt of op enige wijze de plezierige deelname van andere deelnemers belemmert, dan kan ik je uitsluiten van verdere deelname en behoud ik het recht om je verdere toegang te ontzeggen. Dit geeft je geen recht op restitutie van de factuur.

 

Artikel 9. Programma

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen wanneer ik dat noodzakelijk acht.

 

Artikel 10. Gezondheid en veiligheid

Voor je veiligheid dien je je te houden aan alle relevante regels en veiligheidsmaatregelen die gelden op de locatie van het betreffende evenement of activiteit. Mijn producten en diensten zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling, en vervangen niet de diensten en/of behandeling van een arts, psycholoog,

psychiater, of medicatie. Indien je onder behandeling bent van een arts of andere hulpverlener, is het jouw verantwoordelijkheid om deze in kennis te stellen en te overleggen over het volgen of afnemen van mijn diensten. Voor de gevolgen van stopzetting van behandeling of medicatie ben ik niet aansprakelijk.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Als deelnemer blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden etc. Zowel ik noch de locatie kan aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen anders dan als resultaat van mijn nalatigheid of niet nakomen van afspraken. Als je deelneemt verwachten ik dat je de locatie en omgeving waarin de training, workshop, cursus of individuele sessie plaatsvindt respectvol behandelt. Eventuele schade die je toebrengt in of om de locatie wordt op jou verhaald. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 12. Klachten

Mocht je ontevreden zijn over mijn producten of diensten, meldt dit dan binnen 14 dagen na het voorval per e-mail aan mij. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn

van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 13. Derden

Personen die geen partij zijn in deze Algemene Voorwaarden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Het materiaal dat gebruikt wordt in (online) trainingen of programma’s, zoals werkboeken, hand-outs, templates en dergelijke, heb ik zelf ontwikkeld; het intellectuele eigendom ligt dus bij mij. De materialen die verstrekt worden tijdens cursussen, workshops, trainingen en individuele sessies zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen niet worden verspreid of vermenigvuldigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

 

Artikel 15. Beschikbaarheid online lesmaterialen

Ik streef ernaar de online lesmaterialen in ieder geval 2 jaar maar liefst voor altijd online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 16. Geheimhouding

Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. Ik neem jouw privacy serieus en gebruik je persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 17. Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons overeengekomen zijn. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 18. Geschillen

Mijn praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST). Het klacht- & tuchtrecht is via hen van kracht. Voor informatie daarover en het eventueel melden van een klacht kunt u hier terecht.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden

Ik ben bevoegd om eenzijdig en zonder toestemming van mijn opdrachtgevers wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen, om zo bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan nieuwe regelgeving. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op www.estherberlie.com. Wanneer de wijziging invloed heeft op een lopend traject, zal ik de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen.